Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Ruchomości

07-12-2021, g. 12:00
samochód osobowy marki RENAULT KANGOO rok produkcji 2002 kolor zielony

pierwsza licytacja samochodu osobowego marki RENAULT KANGOO rok produkcji 2002 kolor zielony

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 07-12-2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika: Kołobrzeg, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc PIERWSZA licytacja ruchomości należącej do dłużnika tj. marki RENAULT KANGOO rok produkcji 2002 kolor zielony

Suma oszacowania wynosi 7 000,00 zł,
Cena wywołania wynosi 5250,00 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania kwota brutto zawiera podatek VAT

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 wartości szacunkowej pojazdu, tj. 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg* (art. 867 1 § 1 kpc).
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji na parkingu przed kancelarią komorniczą (adres jw.) od godz. 11:45

Dane techniczne:
Numer identyfikacyjny VIN VF1KC08EF27548230
Przebieg ok. 260 000 km
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc).

Pouczenie o art. 871 KPC: Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
UWAGA! Cenę nabycia lub jej część (art. 871 kpc), płacone niezwłocznie po udzieleniu przybicia, uiszcza się wyłącznie w gotówce! Tylko ew. pozostałą do zapłaty część ceny można uiścić na konto komornika (PEKAO S.A.: 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313), przy czym dla ważności nabycia, zgodnie z treścią art. 871 KPC, przelana kwota musi wpłynąć na konto komornika do godz. 18.00 dnia następnego po licytacji (tj. rachunek komornika musi zostać uznany tą kwotą). Nie liczy się data realizacji przelewu tj. data obciążenia rachunku zleceniodawcy!

Art. 867 § 12 kpc: Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, ze wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.