Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

10-12-2021, g. 12:30
½ niewydzielonej części nieruchomości położonej 78-100 Kołobrzeg, ul.Morelowa 8 tj. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem letniskowym

pierwsza licytacja ½ niewydzielonej części nieruchomości położonej 78-100 Kołobrzeg, ul. Morelowa 8 tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem letniskowym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 10-12-2021 r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13, w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 78-100 Kołobrzeg, ul. Morelowa 8, Zieleniewo, stanowiącego własność dłużnika, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr NKW: KO1L/00030398/0

Suma oszacowania udziału ½ części nieruchomości: wynosi 474 442,00zł, zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 355 831,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 444,20 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W treści należy wpisać wadium km 1081/18

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika!

Skrócony opis prawa:
Działka nr 131/40, obszar 0,1201 ha , działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem letniskowym

Budynek mieszkalny

Wiek około 16lat
Budynek mieszkalny murowany, ocieplony, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym
Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką..
Pow. użytkowa Pu=181,38m2

Wykończenie:
pokoje: ściany malowane i tapety, podłogi terrakota i panele, jeden pokój na piętrze do wykończenia
łazienka na parterze; na ścianach glazura, posadzki terrakota, w kuchni nad blatem szkło, posadzka terrakota

Instalacje: woda ciepła i zimna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania z pieca gazowego

Budynek letniskowy
Wiek około 16 lat Powstały po przekształceniu budynku gospodarczego na letniskowy
Budynek murowany, jednokondygnacyjny, pow. użytkowa Pu=43,6m 2

Instalacje: woda ciepła z bojlera elektrycznego, woda zimna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryczna, centralnego ogrzewania z piecyków elektrycznych.

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.