Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

25-02-2021, g. 10:00
nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z trzech działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9009 ha

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z trzech działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9009 ha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2021r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu , ul. Katedralna 13, sala nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z trzech działek gruntu o numerach 45/13, 45/14, 45/15, o łącznej powierzchni 0,9009 ha. Brak miejscowego planu, w stadium oznaczona jako użytki rolne, grunty orne wraz z rozproszoną zabudową siedliskową. Dla ww. nieruchomości nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy. Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką i drogą powiatową. Teren nieuzbrojony i niezabudowany.

Nieruchomość należy do dłużnika. Położona jest: 78-123 Siemyśl, Kędrzyno, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: KO1L/00050775/3

Suma oszacowania wynosi 112 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika! Zaleca się zatem dokonywanie przelewów albo wpłat na konto komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą wadium w odpowiednim terminie, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto tej kwoty nie zostanie dopuszczona do przetargu.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wsi sołeckiej Kędrzyno leżącej w gminie Siemyśl, w powiecie kołobrzeskim, w województwie zachodniopomorskim.

Działki wchodzące w skład nieruchomości leżą bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 102 (Kołobrzeg – Trzebiatów), w tym jedna z nich o numerze 45/13 jest działką narożną i stąd leży także przy drodze powiatowej prowadzącej do Gościna. Nieruchomość oddalona jest ok. 16 km od Kołobrzegu.

Dojazd do nieruchomości drogami o nawierzchni utwardzonej tj. drogą wojewódzką i drogą powiatową.
Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, składająca się z trzech działek gruntu przyległych do siebie w jednym ciągu wzdłuż dogi wojewódzkiej. W terenie wydzielenie przedmiotowej nieruchomości nie jest widoczne. Nie widać również wydzielenia sąsiednich działek.
Na podstawie mapy ewidencyjnej i zasadniczej można określić kształty działek wchodzących w skład nieruchomości, jak również ich wzajemne usytuowanie. Kształt każdej z działek regularny – prostokąt o wymiarach ok. 43 m x 70 m, w tym działka narożna nr 45/13 ma ścięty narożnik u zbiegu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Teren płasko ukształtowany, wyniesiony ponad poziom przyległych do nieruchomości dróg publicznych.

**************************************************************************************************

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 oraz Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.