Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

26-10-2021, g. 11:00
nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 0,7331 ha, położonej Siemyśl, Kędrzyno

druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,7331 ha, położonej Siemyśl, Kędrzyno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 26-10-2021 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13, w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: położonej: 78-123 Siemyśl, Kędrzyno , stanowiącego własność dłużnika, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr NKW: KO1L/00006059/5

Suma oszacowania wynosi 52 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 35 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika!

Skrócony opis prawa:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki gruntu nr 45/12 o powierzchni 0,7331 ha. W rejestrze gruntów oznaczona jako grunty orne i nieużytki. Dla nieruchomości nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy. Działka leży w terenie nieuzbrojonym i niezabudowanym.

Działka położona jest na obszarze gruntów rolnych równoległym do drogi wojewódzkiej nr 102 (Kołobrzeg – Trzebiatów), leży także przy drodze powiatowej prowadzącej do Gościna. Nieruchomość oddalona jest ok. 16 km od Kołobrzegu.

Stan zagospodarowania

Kształt wycenianej nieruchomości to mocno wydłużone bardzo wąskie pasy gruntu. Teren w miarę płasko ukształtowany, wyniesiony ponad poziom przyległych do nieruchomości dróg publicznych.
Działka położona jest w terenie nieuzbrojonym i niezabudowanym. Leży w odległości ok. 800 m do najbliższej zabudowy siedliskowej i do sieci (w,ks,e) w drodze gminnej.

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.