Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

26-10-2020, g. 13:30
działka gruntu nr 27/10, o pow. 0,4756 ha, zbudowana budynkiem magazynowym o powierzchni 522 m, położonie: 78-100 Kołobrzeg, ul. Janiska

Pierwsza licytacja nieruchomości: działka gruntu nr 27/10, o obszarze 0,4756 ha zbudowana budynkiem magazynowym, wolnostojącym ,jednokondygnacyjnym o powierzchni 522 m, położenie: 78-100 Kołobrzeg, ul. Janiska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 26-10-2020 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: działka gruntu nr 27/10, o obszarze 0,4756 ha zbudowana budynkiem magazynowym, wolnostojącym ,jednokondygnacyjnym o powierzchni 522 m 2, położonej: 78-100 Kołobrzeg, ul. Janiska stanowiącego własność dłużnika, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW NKW: KO1L/00034442/2
Budynek magazynowy o konstrukcji stalowej, hala ramowa w układzie jednonawowym trójprzegubowym.

Suma oszacowania wynosi 1 029 756,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 772 317,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 102 975,60 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W treści przelewu należy wpisać rękojmia km 315/14

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika!

Skrócony opis prawa:
Nieruchomość leży w strefie obrzeżnej miasta graniczącej z terenami wiejskimi Niekanin i Budzistowo, w pasie wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku na Wałcz. Położona jest 270 m od tej drogi wojewódzkiej. Dojazd do nieruchomości dogodny, bezpośredni z drogi publicznej – ulicy Janiska o nawierzchni utwardzonej.
Działka ogrodzona, z frontu ogrodzenie kute z bramą przesuwną, po granicy z działkami sąsiednimi nr 27/12 i nr 27/62 ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych z prętów łączonych na słupkach stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Uzbrojenie działki: woda (podłączona do przyłącza działki sąsiedniej) i energia, a w ul. Janiska jest gaz i kanalizacja sanitarna (uwaga: ponadto włączenie się do ks. będzie możliwe po stronie północnej działki, będzie wybudowana tam sieć tłoczna sanitarna).

Działka zabudowana budynkiem magazynowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, o pow. zabudowy 522 m 2. Rok budowy lata 70-80-te. Budynek o konstrukcji stalowej, hala ramowa w układzie jednonawowym trójprzegubowym. Obudowa murowana z bloczków żużlobetonowych, otynkowana z zewnątrz.

W hali magazynowej wybudowane jest pomieszczenie socjalne.

Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, doprowadzona jest woda, kanalizacja.

************************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.