Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

25-02-2021, g. 09:00
lokal mieszkalny o pow 58,60 m 2 położony 78-120 Gościno, Wierzbka Dolna 6

druga licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 58,60 m 2 położonego: 78-120 Gościno, Wierzbka Dolna 6,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 25-02-2021r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 13, sala nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj., lokalu mieszkalnego o pow 58,60 m 2 położony 78-120 Gościno, Wierzbka Dolna 6, stanowiącego własność dłużnika km 497/18, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr NKW: KO1L/00027020/6

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 45 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6800,00 zł. W tytule proszę wpisać rękojmia km 497/18. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika!

Skrócony opis prawa:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym 7 lokalowym, II-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczonym, murowanym, wybudowanym w technologii tradycyjnej: fundamenty kamienno – ceglane.

Budynek – dawny dwór secesyjny wybudowany na przełomie XIX i XX wieku jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 981.
Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na II kondygnacji budynku, składa się z: pokoju, kuchni i łazienki, o powierzchni użytkowej 47,50 m 2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 11,10 m 2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą wynosi 58,60 m 2.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan., c.o.

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.