Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

26-10-2021, g. 09:00
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, uzbrojona. Dojazd do działki z ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego- Gościno

druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, uzbrojonej. Dojazd do działki z ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego- Gościno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 26-10-2021 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13, w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: położonej: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego , stanowiącego własność dłużnika, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr NKW: KO1L/00045732/2

Suma oszacowania wynosi 24 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 18 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika!

Skrócony opis prawa:
Działka o nr 91/18 o pow. 3008 m 2, kształt działki- nieregularny o dobrych proporcjach boków. Działka niezabudowana, niezagospodarowana. Pod względem funkcji atrakcyjna z możliwością zabudowy mieszkalnej. Uzbrojenie – kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz. Dojazd do działki z ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego- Gościno (z działki nr 453-droga powiatowa ). Brak możliwości uzyskania warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.