Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Ruchomości

24-10-2019, g. 10:00
udział 50/100 w samochodzie osob. PEUGEOT 206, rok prod. 2001

pierwsza licytacja udziału 50/100 samochodu osob. PEUGEOT 206, rok prod. 2001

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 24-10-2019 r. o godz. 10:00 w w Kancelarii Komornika: Kołobrzeg, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należącej do dłużnika tj. udział 50/100 w samochodzie osobowym PEUGEOT 206, rok prod. 2001

Suma oszacowania wynosi 1500,00 zł,
Cena wywołania wynosi 1125,00 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania

Dane techniczne: VIN VF32AHFXF41379744
Rok prod. 2001
SILNIK benzyna
Pojemność 1124 cm 3

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji na parkingu przed kancelarią komorniczą (adres jw.) od godz. 09:45

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT – dot. przetargu ruchomości Nr 1. Pouczenie o art. 871 KPC: Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

UWAGA! Cenę nabycia lub jej część (art. 871 kpc), płacone niezwłocznie po udzieleniu przybicia, uiszcza się wyłącznie w gotówce! Tylko ew. pozostałą do zapłaty część ceny można uiścić na konto komornika (PEKAO S.A.: 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313), przy czym dla ważności nabycia, zgodnie z treścią art. 871 KPC, przelana kwota musi wpłynąć na konto komornika do godz. 18.00 dnia następnego po licytacji (tj. rachunek komornika musi zostać uznany tą kwotą). Nie liczy się data realizacji przelewu tj. data obciążenia rachunku zleceniodawcy!
Art. 867 § 12 kpc: Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, ze wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.