Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

24-10-2019, g. 13:00
lokal niemieszkalny usytuowany na 5 kondygnacji (IV piętro) 78-100 Kołobrzeg, ul.Zdrojowa 3/431

pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego usytuowanego na 5 kondygnacji (IV piętro) 78-100 Kołobrzeg, ul.Zdrojowa 3/431

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 24-10-2019 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13,w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu niemieszkalnego nr 431 usytuowanego na 5 kondygnacji (IV piętro) składającego się z: pokoju z aneksem kuchennym i łazienki, antresoli, o łącznej powierzchni użytkowej 55,82 m 2.
Do lokalu przylegają dwa balkony o powierzchni 4,61 m 2 i 8,14 m 2 wraz z udziałem wynoszącym 52/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu o numerze 182, o pow. 0,5042 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość należy do dłużnika: położona jest : 78-100 Kołobrzeg, ul.Zdrojowa 3/431, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: KO1L/00043430/1

Suma oszacowania wynosi 514 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 386 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika! Zaleca się zatem dokonywanie przelewów albo wpłat na konto komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą wadium w odpowiednim terminie, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto tej kwoty nie zostanie dopuszczona do przetargu

Skrócony opis prawa:
Lokal niemieszkalny nr 431 usytuowany jest na 5 kondygnacji (IV piętro) składa się z: pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z w.c. i antresoli o łącznej powierzchni użytkowej 55,82 m 2, do lokalu przylegają dwa balkony o powierzchni 4,61 m 2 i 8,14 m 2 Lokal klimatyzowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod.- kan., c.o. i c.w., RTV, wentylacji, sygnalizacji pożaru. Lokal z widokiem na atrium zabudowy hotelu.

**************************************************************************************************

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 oraz Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.