Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Opis / Oszacowanie

18-10-2023, g. 14:00
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-111 Ustronie Morskie, Wieniotowo 1A,1B

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-111 Ustronie Morskie, Wieniotowo 1A,1B

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz w sprawie egzekucyjnej przeciwko: CANDELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 18-10-2023 o godz. 14:00

w miejscu położenia nieruchomości tj. 78-111 Ustronie Morskie, Wieniotowo 1A,1B, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 2/22, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1L/00022424/3].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).a