Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Opis / Oszacowanie

27-09-2023, g. 14:00
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-120 Gościno, Gościno-Dwór 12/5

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-120 Gościno, Gościno-Dwór 12/5

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz w sprawie egzekucyjnej przeciwko: Katarzyna Strychanowska

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 27-09-2023 o godz. 14:00

w miejscu położenia nieruchomości tj. 78-120 Gościno, Gościno-Dwór 12/5 zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 21157 [NKW KO1L/00021157/3].
(wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3/25 części, tj.udziałem we współwłasności działki gruntu o nr 10/9 w obrębie Gościno Dwór oraz we wspołwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest KW nr KO1L/00015094/8).

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Komornik Sądowy Krzysztof Przybyłowicz

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).a