Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Opis / Oszacowanie

27-09-2023, g. 13:00
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem Pustary 7/1 gm. Dygowo

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem Pustary 7/1 gm. Dygowo

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz w sprawie egzekucyjnej przeciwko: Zuzanna Klatecka

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 27-09-2023r. o godz. 13:00

w miejscu położenia nieruchomości: Pustary 7/1 gm. Dygowo zostanie dokonany opis i oszacowanie 1/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący odrębną nieruchomością, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17407 [NKW KO1L/00017407/0]
(wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym dla lokalu 1/12 części, tj. udziałem we współwłasności działki gruntu o nr 9/5 w obrębie Pustary gm. Dygowo oraz we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Komornik Sądowy Krzysztof Przybyłowicz

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).a