Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

04-04-2023, g. 11:00
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (komórka gospodarcza ) położonej: 78-133 Drzonowo, Sarbia 30 B powiat kołobrzeski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (komórka gospodarcza ) położonej: 78-133 Drzonowo, Sarbia 30 B powiat kołobrzeski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu sala nr 3 mającego siedzibę pod adresem ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg.

odbędzie się PIERWSZA licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Walerii Łukaszewicz: tj. nieruchomość gruntowa -działka nr 273/3 o obszarze 0,0636 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym i budynkiem gospodarczym ( komórka gospodarcza )położonej: 78-133 Drzonowo, Sarbia 30 B, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00023430/5

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 170 934,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 200,50 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych i 50/100 gr.). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 093,40 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i 40/100 gr.) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO SA 41124065081111000054059313

Skrócony opis prawa:
tj. nieruchomość gruntowa -działka nr 273/3 o obszarze 0,0636 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym i budynkiem gospodarczym ( komórka gospodarcza ). położonej: 78-133 Drzonowo, Sarbia 30 B,dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00023430/5

Budynek mieszkalny – rok budowy około 1968
Powierzchnia użytkowa : Pu/m 64,4m2
Kubatura K= 225m3

Układ: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz i przedsionek

Konstrukcja -ściany zewnętrzne o konstrukcji murowanej, wewnętrzne murowane i szkielet drewniany otrzcinowany i tynkowany, stropodach drewniany kryty papą

Komórka gospodarcza :Powierzchnia użytkowa Pu/g = 12m2

Teren – zagospodarowany, chodnik i taras utwardzony kostką betonową, ogrodzenie z siatki metalowej i siatki w ramkach stalowych.Trawnik, zieleń niska i wysoka, ogródek warzywny

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.