Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

06-04-2023, g. 10:00
Nieruchomość: działka gruntu o pow. 2217 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, o pow. z 256,0 m2 budynkiem garażowym o pow. 67 m2 Położonej: 78-122 Przećmino, ul. Przećmino 43, GMINA Kołobrzeg

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, KTÓRA ROZPOCZNIE SIĘ o godzinie  10.00 w dniu 30.03.2023 na portalu  https://e-licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kołobrzegu  Krzysztof Przybyłowicz  na podstawie art.  986 4  § 3  kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie  10.00 w dniu 30.03.2023 r na portalu  https:// e-licytacje.komornik.pl/  rozpocznie się  pierwsza e- licytacja
nieruchomości: zabudowanej działka nr 110/9, o powierzchni 2217 m 2 (B – tereny mieszkaniowe) położona w miejscowości Przećmino nr 43, gm. Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, stanowiąca przedmiot prawa własności. Nieruchomość stanowi działka gruntu o powierzchni 2217 m 2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym (parterowy z poddaszem użytkowym), niepodpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 256,0 m 2 oraz dobudowanym do niego budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 67 m 2. Dla nieruchomości, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1L/00036066/6

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  06.04.2023 r. o godzinie: 10.00 

WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST UTWORZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM https://e-licytacje.komornik.pl/ art. 9864kpc § 2

Suma oszacowania wynosi 1 350 000,00 zł słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 012 500,00 zł (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset złotych).  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 000,00zł sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika  41 1240 6508 1111 0000 5405 9313  najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
W treści należy wpisać: rękojmia do km 569/21

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.  Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Opis nieruchomości:
Lokalizacja

Nieruchomość położona jest w miejscowości Przećmino – jest to wieś sołecka, licząca ok. 250 stałych mieszkańców, położona w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg. Przećmino leży w odległości ok. 9,0 km od Kołobrzegu, komunikacyjnie związany jest z Kołobrzegiem drogą wojewódzką nr 102 przebiegającą przez miejscowość. Wsie w pobliżu miejscowości Przećmino to: Stary Borek, Korzystno, Zieleniewo, Błotnica, Rościęcino. Miasta w pobliżu Przećmina to: Kołobrzeg, Gościno (13km) Trzebiatów (20km).
Lokalizacja nieruchomości w miejscowości: zabudowana działka położona jest w ciągu zabudowy wzdłuż drogi powiatowej z Korzystna do drogi wojewódzkiej nr 102 w okolicy Błotnicy, na terenie nie opisanym w miejscowym planie w studium teren opisany jako mieszkalnictwo i usługi według ustaleń planów. Z nieruchomości jest ok. 9 km do centrum Kołobrzegu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej głównej prowadzącej przez wieś, ok. 900 m od drogi wojewódzkiej. Sąsiedztwo nieruchomości nie jest uciążliwe, stanowi je zabudowa mieszkaniowa z gospodarczą oraz tereny rolne niezabudowane

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości w zakresie istniejącej zabudowy w sąsiedztwie, przedstawia załączona mapa ewidencyjna.

Stan zagospodarowania i techniczno – użytkowy

Nieruchomość stanowi działka gruntu o powierzchni 2217 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym (parterowy z poddaszem użytkowym) o powierzchni zabudowy 256,0 m2 oraz dobudowanym do niego budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 67 m2. Budynek mieszkalny i budynek garażowy wybudowane są w technologii tradycyjnej, murowanej. Teren działki ogrodzony – z frontu ogrodzenie z elementów kutych w przęsłach między słupkami obłożonymi klinkierem, z brama przesuwna i furtką, oraz ogrodzeniem z siatki na słupkach. Teren bardzo dobrze zagospodarowany, urządzone miejsca do rekreacji i wypoczynku, zieleń wysoka i niska, przystrzyżona trawa, dojazd do garaży o nawierzchni betonowej, dojścia do budynku z kostki betonowej.
Działka o kształcie regularnym, prostokąt o wymiarach uśrednionych z frontu ok. 29m, a w głąb terenu ok. 77m.
Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.

Kształt działki, sposób jej zabudowy oraz uzbrojenie terenu przedstawia załączona mapa zasadnicza.
Dojazd do nieruchomości, zagospodarowanie działki oraz stan budynku mieszkalnego i garażowego przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej, rok budowy datowany na 1956 rok, co wynika z załączonego do niniejszego operatu dokumentu – fotokopia dokumentu znajdującego się w księdze wieczystej. Budynek remontowany i modernizowany na podstawie pozwolenie na budowę z dnia 26.02.2001r. decyzją Starosty Kołobrzeskiego.
Wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny (parterowy z poddaszem użytkowym), nie podpiwniczony, fundamenty z cegły, ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem z wyprawą elewacyjną cienkościenną.

Program użytkowy budynku mieszkalnego:

Budynek użytkowany na dwóch poziomach: w parterze i na poddaszu. Na poddasze prowadzą schody drewniane zamontowane w holu na parterze. To nowoczesny domu z „bogatym” programem funkcjonalnym, zapewniającym wysoki komfort mieszkania.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 200m2, Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 256 m 2.

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów technicznych lub omyłek np. załączenia nieodpowiednich dokumentów/błędów w rejestrze danych uczestnika itp. – należy niezwłocznie skontaktować się z kancelarią komornika Sądowego Krzysztofa Przybyłowicza w celu wyjaśnienia/poprawienia błędów/danych itp., niezwłocznie reagować na wezwania i pisma komornika generowane do uczestnika na stronie portalu, bez względu na automatyczne generowanie się informacji z portalu licytacyjnego, w szczególności dotyczących terminu uzupełnienia, poprawienia braku, itp. Zawsze należy dokonać stosownych czynności w terminie zakreślonym przez komornika w wezwaniu.

Art. 967 kpc

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 969 kpc

§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 971 kpc

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 976 kpc

§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 978 § 2. kpc

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Art. 981 kpc

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 986 (5). § 1. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

§ 2. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Art. 986 (7) § 5 kpc

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986(8) kpc

§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.