Kancelaria komornicza Licytacje komornicze Właściwość i Wnioski Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz

LICYTACJE KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ I WNIOSKI KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Ruchomości

25-04-2019, g. 12:00
samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER 2.8 HDI, rok prod. 2003

I licytacja samochodu ciężarowego PEUGEOT BOXER 2.8 HDI, rok prod. 2003

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz podaje do publicznej wiadomości, że: 25.04.2019r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika: Kołobrzeg, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja następującej ruchomości należącej do dłużnika:

samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER 2.8 HDI, rok prod. 2003, VIN VF3ZCPMNC17195680

wartość szacunkowa – 3 000,00zł
cena wywołania – 2 250,00zł

Pojazd można oglądać w dzień licytacji w godz. 11.00 – 11.30 pod adresem Drozdowo 2/2 (Gmina Rymań).
Suma wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Dane techniczne
- silnik – diesel
- pojemność silnika 2800 cm 3
- brak aktualnego badania technicznego
- brak aktualnej polisy OC

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc).

Pouczenie o art. 871 KPC:
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo w dniach wolnych od pracy.
UWAGA! Cenę nabycia lub jej część, płaconą niezwłocznie po udzieleniu przybicia, uiszcza się wyłącznie w gotówce! Tylko ew. pozostałą do zapłaty część ceny można uiścić na konto komornika (PEKAO S.A.: 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313), przy czym dla ważności nabycia, zgodnie z treścią art. 871 KPC, przelana kwota musi wpłynąć na konto komornika do godz. 18.00 dnia następnego po licytacji (tj. rachunek komornika musi zostać uznany tą kwotą). Nie liczy się data realizacji przelewu tj. data obciążenia rachunku zleceniodawcy!

Art. 867 § 12 kpc: Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, ze wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.