Kancelaria komornicza Licytacje komornicze Właściwość i Wnioski Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz

LICYTACJE KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ I WNIOSKI KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

09-05-2019, g. 13:30
lokal mieszkalny położony 78-120 Gościno, Wierzbka Dolna 6

druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego 78-120 Gościno, Wierzbka Dolna 6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 09-05-2019 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13,w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości: lokalu mieszkalnego

składającego się z pokoju,kuchni i łazienki,o powierzchni użytkowej 47,50 m 2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 11,10 m 2. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą wynosi 58,60 m 2. Udział związany z własnością lokalu wynosi 1115/10000 części tj.udział we własności działki gruntu o numerze 12/3, o pow. 1,1863 ha, oraz we własności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek- dawny dwór secesyjny wybudowany na przełomie XIX i XX wieku wpisany jest do rejestru zabytków po nr 981- decyzja KL.IV.5340/10/78 z dnia 02.02.1978 -nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie dóbr kultury w stosunku do tej części nieruchomości, która wpisana do rejestru zabytków i będzie ją wykorzystywać zgodnie z programem użytkowym dla danego obiektu.

Nieruchomość należy do dłużnika: położona jest: 78-120 Gościno, Wierzbka Dolna 6 dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: KO1L/00027020/6.

Suma oszacowania wynosi tj.68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania tj. 51 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6800,00zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika! Zaleca się zatem dokonywanie przelewów albo wpłat na konto komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą wadium w odpowiednim terminie, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto tej kwoty nie zostanie dopuszczona do przetargu.

Skrócony opis prawa:

Stan techniczno – użytkowy:

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym,7 lokalowym, II-kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczonym, murowanym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy 295 m 2. Budynek – dawny dwór secesyjny, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 981.

Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na II kondygnacji budynku, składa się z: pokoju, kuchni i łazienki, o powierzchni użytkowej 47,50 m 2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 11,10 m 2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą wynosi 58,60 m 2.

Uwaga: powierzchnię lokalu mieszkalnego podano w oparciu o zapisy w księdze wieczystej i zapisy w rejestrze lokali, a powierzchnię zabudowy budynku, w którym usytuowany jest lokal podano na podstawie zapisów w rejestrze budynków.

Stan techniczny i wykończeniowy lokalu:

Wykończenie ścian: tynki, miejscami płyta gipsowo-kartonowa. Sufity podwieszane z płyty gipsowo-kartonowej. Okładziny ścian z glazury: w kuchni pas między szafkami, w łazience na całej wysokości ścian.

**************************************************************************************************

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 oraz Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.